پی نوشت

چاپاران!

 

همین امروز سری زدم به کهکشان شقایق‌ها

در بستری سبز

در همین چند قدمی

 

لب شقایق‌ها خندان بود

و همسایۀ سکوت

از تجربۀ فوران جهنم توفان

 

حدیث‌‌های ناگفته

میزبانی هیچ نسیمی را نمی‌پذیرفتند

و قاصدک‌ها پیام‌های تشنه می‌بردند

 

از کهکشان آمدم پایین

بدون خداحافظی

شقایق ها هم هیچ نگفتند

 

دریغ از ناکامی نسیم

چاپاران را خبر کنید!

 

8 تیرماه 89


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir