دیوارنوشت ها

بهار خواهد آمد!

 

برگ‌ها رقصان و بی‌مهابا

پاییز را لگدمال می‌کنند و خونین

کلاغ‌ها بی حجاب می‌شوند

و گنجشگ‌ها پرتکاپو

در پی باقیماندۀ پاییز مچاله

بر سر شاخه‌های مرعوب

در حضور پریان افسرده و ناکام

 

زمستان لحاف چهل‌تکۀ پاییز خوال‌آلود را خواهد شست

و بر فراز دودکش ها و بیابان‌های آواره و مبهوت

فارغ از شادی سرد در دست‌های گرم کودکان

قطره‌های باران را مشبک خواهد کرد

بی‌حضور شقایق‌های قبیلۀ ما

که خاک پای باد شده اند

 

زمستان پل رسیدن به بهار است

که از آن سوی می‌اید

بهار حتما خواهد آمد

و شاهد تولد شقایق‌های عجول خواهد شد

و ترس تکدرخت‌های برهنه خواهد ریخت

حضور من الزامی نیست

هزاران چشم وکالت دارند

 

25ابان 89


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir