پاسخ به پیام

 

جمیل گرامی

من کی و کجا دربارۀ نوروز، که به قدمت تاریخ ایران است، نظری را که به آن اشاره کردید داشته ام؟ اگر چنین جایی را نشانم بدهید، یادگاری خوبی از من دریافت خوهید کرد.

در هر حال سپاسگزارم از تماستان و پیامتان.

 

با فروتنی

پرویز رجبی


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir