دیوارنوشت ها

پنجاه پنجاه!

 

خاصیت نگاهت

با خروشی خفته

مرا خسته نمی کند

 

بیدار کن این خروش را

خستگی دیگری در راه است

و از پای افتادن

و تکلیفی مجزا از این روزمرگی ها

 

منتظر دندان تیزت هستم

که ببرد این پیوند باریک را

باور کن خسته ام از خسته نشدن

خسته ام از این مزرع بی حاصل

 

همۀ غصه ها را تنها نخور

رعایت سهم من را هم بکن

اقلا پنجاه پنجاه!

 

28 دی 89


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir