دیوارنوشت ها

تقسیم جان!

 

برف خالق گرماست

و دیوار رو به رو بی‌جان نیست

تا من هستم

 

من با تکرار کودکی زندگی را تفسیر می‌کنم

و تنهایی را تنها می‌گذارم!

تا آرزوها در رسیدن به رنگین‌کمان

با فراغ بال پربگشایند

 

دیوار رو به رو بی‌جان نیست

تا هستم جانم را با دیوار تقسیم می‌کنم

سیمرغ هم از سی مرغ درونم خبر دارد

 

17 بهمن 89


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir