روزنوشت
دوست عزیزم آقای رضا غیاث آبادی نوشته اند:

آیا اگر آوای غیرملفوظ ه که شبیه کسره است، اما با آن تفاوت دارد، بدون معادل لاتینی آن نوشته شود. موجب اشتباه در شکل اصلی واژه و در نتیجه اشتباه در مفهوم آن نمیشود؟ برای مثال واژه‌های «خانِ» (با کسره اضافه پایانی) و «خانه» چون در این حالت هر دو به یک شکل نوشته می‌شوند، مفهوم جمله را تغییر نمی‌دهند؟
البته گویا اینگونه دشواری‌ها، بیشتر بخاطر ناهمخوانی الفبای لاتینی با زبان‌ فارسی است و در بسیاری موارد دیگر چنین مشکلاتی پیش می‌آید
دوست عزیز ما به هنگام نوشتن «خان» با اضافه می نویسیم
khan-e
و به هنگام نوشتن واژۀ «خانه» با اضافه
khane-ye

Labels: , ,